SPIS TREŚCI


Włączanie/wyłączanie trybu prywatnego

Tryb prywatny w aplikacji Navifleet to funkcjonalność, która dla kierowców jest zabezpieczeniem przed śledzeniem prywatnych przejazdów, natomiast dla kierowników flot narzędziem do ich rozliczania. Po włączeniu trybu prywatnego, aplikacja cenzuruje aktualną pozycję i historię przebytej trasy (również w poszczególnych raportach i innych funkcjonalnościach).

Aby kierowca mógł skorzystać z trybu prywatnego, kierownik floty musi go do tego uprawnić. Aby to zrobić należy przejść do Narzędzia  → Kierowcy i w oknie edycji kierowcy, zaznaczyć opcję Udostępnij możliwość jazdy prywatnej. Tryb prywatny działa zarówno w przypadku, gdy kierowca ma przypisany pojazd, jak i wtedy, gdy identyfikuje się np. za pomocą karty RFID. Jeśli we flocie nie praktykuje się identyfikacji kierowców, konieczne jest wypełnienie pola Przypisany pojazd.Po nadaniu uprawnień, kierowca może włączać i wyłączać tryb prywatny w aplikacji Navifleet Driver. Może to zrobić wybierając w menu opcję Tryb jazdy.


W taki sposób, kierowca może płynnie przechodzić między trybem prywatnym i służbowym, w zależności od aktualnego zapotrzebowania.

UWAGA! Jeżeli kierownik floty odbierze kierowcy uprawnienia do trybu prywatnego kiedy jest on aktywny, kierowca automatycznie przechodzi w tryb służbowy.


Aktualna pozycja w trybie prywatnym

Włączenie trybu prywatnego przez kierowcę skutkuje ukryciem znacznika aktualnej pozycji w zakładce Mapa.

Menu po lewej stronie, które podczas jazdy służbowej pokazuje dokładną lokalizację pojazdu oraz jego parametry, w trybie prywatnym jest zastąpione przez stosowny komunikat (dane są ukryte). Analogicznie zostało to rozwiązane w aplikacji mobilnej Navifleet.


Historia trasy w trybie prywatnym

Jeśli w wybranym okresie kierowca poruszał się w trybie prywatnym, ślad tego przejazdu będzie niewidoczny na mapie podczas weryfikacji historii trasy (również w aplikacji mobilnej Navifleet).

W zakładce Zmiany stanów wejść niemożliwe jest również skorzystanie z opcji wyświetlania lokalizacji.

Dla przejazdu w trybie prywatnym niewidoczne są wykresy w zakładce Statusy tylko, gdy status ma skonfigurowany warunek lokalizacji (np. pobyt w danej strefie) inne statusy (np. jazda > 50 km/h będą normalnie wyświetlane). Dane nie są również uwzględniane w Raportach Statusów, a adresy przyjazdu i odjazdu w Dzienniku podróży są oznaczone jako [tryb prywatny]

Tryb prywatny w Raporcie postojów 

Raport postojów również uwzględnia tryb prywatny. Jeżeli był on włączony w okresie, którego dotyczy raport, adresy postojów zostają zastąpione/ukryte i w ich miejsce wyświetla się komunikat [tryb prywatny], natomiast współrzędne zastępuje myślnik.

Tryb prywatny a Raport log podróży

Jeżeli wybrany przez nas okres obejmował przejazdy lub postoje w trybie prywatnym, w Raporcie log podróży, adres wystąpienia parametru jest zastąpiony przez [tryb prywatny] oraz niedostępne jest hiperłącze Google Maps.

Tryb prywatny w Raporcie odwiedzin w punktach POI 

Aplikacja Navifleet cenzuruje również adresy postojów w punktach POI. W wygenerowanym raporcie są one wyświetlane jako [tryb prywatny]. Ponadto punkty POI najbliższe danemu adresowi w trybie prywatnym nie są identyfikowane.

Tryb prywatny w Raporcie odwiedzin w strefach

W wygenerowanym Raporcie odwiedzin w strefach, pobyt w danej strefie nie jest wyświetlany, jeśli w całości odbył się w trybie prywatnym.

Jeżeli kierowca wjechał do strefy w trybie prywatnym a wyjechał w trybie służbowym, w kolumnie Wejście do strefy wyświetla się ikona informująca, że pojawienie się danych o początku pobytu w strefie jest spowodowane przejściem z trybu prywatnego w służbowy, a nie zmianą lokalizacji (faktycznym wjazdem do strefy).

 

Jeżeli ikona pojawi się w kolumnie Opuszczenie strefy, oznacza to, że kierowca w danym momencie przeszedł z trybu służbowego na prywatny (niekoniecznie był to moment faktycznego opuszczenia strefy – mógł opuścić strefę wcześniej). Każde wejście w tryb prywatny w strefie jest traktowane jako wyjście ze strefy, aby nie dało się ustalić nawet przybliżonego przebiegu trasy lub odwiedzonych miejsc.

Tryb prywatny w Raporcie ewidencji przebiegu

Jeśli kierowca był w trybie prywatnym, w raporcie ewidencji przebiegu adresy w kolumnach Skąd i Dokąd są zmieniane na [tryb prywatny]. Jeżeli tryb prywatny był włączony tylko w momencie rozpoczęcia lub zakończenia przejazdu, ukrywany jest adres w odpowiedniej kolumnie. Niedostępne jest również hiperłącze do Google Maps.

Uwaga! Jeśli pojazd może być wykorzystywany prywatnie, nie zaleca się używać Raportu ewidencji przebiegu. Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu, pod warunkiem, że samochód będzie użytkowany wyłącznie do celów firmowych.


Tryb prywatny w Raporcie przekroczeń prędkości  

W Raportach przekroczeń prędkości, jeśli pierwsza ramka danych w określonych ramach czasowych była w trybie prywatnym, ukrywany jest adres i lokalizacja danego zdarzenia. Hiperłącze do Google Maps jest również niedostępne.

Tryb prywatny w powiadomieniach oraz szybkim udostępnianiu

Włączenie trybu prywatnego ma również wpływ na Powiadomienia. Jeżeli dane powiadomienie ma miejsce podczas jazdy prywatnej, ukrywany jest adres zdarzenia, współrzędne oraz możliwość otworzenia minimapy (powiadomienia są zanonimizowane również w aplikacji mobilnej Navifleet).

Analogicznie sytuacja wygląda w funkcjonalności służącej udostępnianiu pojazdów. Przy pojazdach, które są w trybie prywatnym, ukryta jest ich lokalizacja.